Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję

Przetłumaczymy dokumenty z sądu

Choćbyśmy zapierali się rękami i nogami, byli niechętni tego typu wycieczkom, to i tak w końcu będziemy musieli kiedyś odwiedzić sąd znajdujący się w naszej miejscowości – z różnych powodów. Niekoniecznie przecież musi chodzić od razu o sprawy karne. Władza sądownicza spełnia wiele funkcji – rozstrzyga np. racje stron w procesie cywilnym, kto ma rację i czy nasze prawa zostały naruszone.

Gdy byliśmy świadkami przestępstwa zostaniemy powołani w charakterze świadka, a wtedy możemy podpatrzeć, jak działa od środka instytucja stanowiąca prawo w naszym kraju. Gorzej, jeżeli popełniliśmy przestępstwo – wtedy stajemy się stroną w postępowaniu karnym. Przyjmijmy jednak optymistyczną wersję. Jesteśmy przeciętnymi obywatelami, którzy nie często mają okazję bywać w sądach. O czym warto wiedzieć będą w takich miejscach? Jakie pisma i dokumenty przechodzą przez biurka sędziów, prawników, adwokatów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości? Już mówimy.

Każda instytucja stanowiąca prawo w danym kraju (np. sąd administracyjny, sąd rejonowy, sąd najwyższy) wydaje dokumenty, które tylko ona może je sporządzić. Potwierdzają one prawdziwość w danej sprawie, stanowią dowód, a nawet nadają niepodważalności decyzji. Działanie władzy sądowniczej opiera się głównie na tekstach, którym nadaje się moc prawną.

Do najbardziej znanych dokumentów sądowych zaliczamy m.in.:
Pozew
Czyli pismo, które wszczyna proces przeciwko określonej osobie lub też grupie osób. Pozew rozpoczyna proces cywilny i musi zawierać powództwo, a więc konkretne żądanie osoby składającej te pismo w stosunku do osoby pozwanej.

Musi mieć zawsze formę pisemną i prawie zawsze stanowi klucz do zwycięstwa lub też porażki w danym procesie sądowym. Inaczej mówiąc: jeżeli źle podejdziemy do sprawy, źle ją opiszemy, nie podamy merytorycznych przesłanek – sąd może pozwu w ogóle nie przyjąć.

Co ważne, bez złożenia poprawnie napisanego pisma proces nie może się nawet rozpocząć.

Dlatego osoby chcące złożyć taki dokument korzystają z pomocy radców prawnych, adwokatów i nie rzadko biura tłumaczeń.
Komentarz
W fachowym języku nazwany glosą. Odnosi się on do orzeczenia sądowego i wygłaszany jest przez znawców prawa, prawników, adwokatów, naukowców.

Najprościej tłumacząc, glosa jest streszczeniem przebiegu rozprawy sądowej i może przybrać charakter zarówno aprobacji do orzeczenia jak i jego krytyki.
Orzeczenie
Decyzja sądu/sądów będąca podsumowaniem całego procesu sądowego. Sędzia bądź sędzina przedstawia uzasadnienie wyroku i prezentuje argumentację przemawiającą za wydaniem takiej, a nie innej decyzji.

Orzeczenie stanowi materiał do publikacji np. w prasie, telewizji czy radiu.
Pismo procesowe
Dokument zawierający oświadczenia i wnioski obu stron postępowania. Oprócz tego pismo powinno mieć informacje odnośnie danych personalnych stron i ich przedstawicieli, oznaczenia sądu, które ma otrzymać dokument czy w końcu podpisy obu stron postępowania (czy też ich pełnomocników).

Do pisma procesowego należy dostarczyć oświadczenia oraz dowody na przedstawione w nim okoliczności.

Tego typu dokument wiąże się z przestrzeganiem kilku ważnych zasad.Przede wszystkim pisma procesowe powinny mieć sygnaturę akt sprawy i być składane w formularzu urzędowym, bądź zapisane na nośniku informacji typu CD, pendrive.

Jeżeli nie spełniliśmy powyższych wymogów, przewodniczący procesu nakazuje stronie aby poprawiła pismo w terminie 7 dni. W innym razie zostanie ono nam zwrócone.
Interpretacja wyroku
Zrozumienie decyzji sądu niekoniecznie musi być dla wszystkich jasne i klarowne.

Dlatego tak ważna jest pomoc prawników, radców prawnych czy firm tłumaczeniowych – jeżeli do procesu doszło za granicą.
Apelacja
Czyli odwołanie się od wydanego przez sąd wyroku, którą w Polsce można podjąć tylko w przypadku pierwszej instancji. Składa się ją na piśmie w terminie dwóch tygodni od wydania wyroku.

Poprawnie złożona apelacja wraz ze spełnieniem wszelkich formalności prowadzi do następnej sprawy sądowej – z uwzględnieniem przesłanek złożonych przez stronę apelacyjną.
Oświadczenie woli
Jest to decyzja człowieka podjęta bez przymusu, zgodnie z jego wolą. W przeciwnym razie tego typu pojęcie traci na ważności. Oświadczenie zmierza w kierunku wywołania jakiegoś skutku w prawie – jego powstania, zmiany lub ustania.

Prawo rozróżnia trzy jego formy: poprzez złożenie pisma, wypowiedzenie oświadczenia ustnie lub za pomocą gestu.

Oświadczenie woli złożone na serio ma wywołać jakiś skutek prawny, choć też rozróżniamy oświadczenie woli pozorne – czyli takie, które nie jest jednoznaczne i może przynieść inny skutek od zamierzonego.
Księga wieczysta
Dokument związany ze statusem prawnym nieruchomości.Przydaje się wtedy, kiedy chcemy np. kupić wybrany przez nas dom, ale nie jesteśmy do kogo należy własność, albo komu przysługują prawa do nieruchomości.

Księgi wieczyste są jawne dla każdej osoby, pod warunkiem, że ogląda je w obecności pracownika sądu. Druga sprawa – istnieje zasada, która mówi o tym, że istnieje domniemanie zgodności księgi wieczystej ze stanem prawnym.

Co to oznacza? Tyle, że informacje ujawnione z tego dokumentu są zgodne z rzeczywistością. Treści przedawnione lub nieprawdziwe muszą być usunięte w drodze procesu cywilnego.

Osobny wątek dotyczy samej niezgodności między tym, co zapisane jest w księdze a jak wygląda rzeczywisty stan prawny.

Jeżeli zauważyliśmy taką nieprawidłowość, sąd rozstrzyga sprawę na korzyść strony, która nabyła własność (nieruchomość) od osoby wpisanej w tym dokumencie.
Wyrok
Końcowe orzeczenie sądu, który rozstrzyga postępowanie sądowe. Jeżeli ma ono charaktery karny, sędzia wydaje decyzję o winie lub też niewinności oskarżonego.

W przypadku pierwszej z wymienionych okoliczności, sąd najczęściej informuje o środkach karnych lub zabezpieczających, które zastosuje wobec winnej osoby. W postępowaniu cywilnym sąd rozstrzyga rację jednej ze stron i w ten sposób przychyla się lub oddala zasadność roszczenia.

Wyrok zostaje sporządzony na piśmie, który podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. W innym razie nie istnieje on w sensie prawnoprocesowym. Osobie skazanej wyrokiem w I instancji przysługuje apelacja.

Jednakże, jeżeli nie złoży ona stosownego pisma do sądu w tej sprawie lub w postępowaniu zostanie wydany taki sam werdykt, wyrok uprawomocnia się.

Osoba, która niezbyt orientuje się w tematyce sądowej może zagubić się wśród tych wszystkich pism i dokumentów.

Co gorsze, odznaczają się one bardzo specjalistyczną siatką pojęciową. Dlatego też najlepiej będzie, kiedy zaufamy specjalistom w tej dziedzinie– prawnikom, radcom prawnym, adwokatom. Jeżeli przebywamy za granicą lub planujemy kontaktować się ze stroną zagraniczną – skorzystajmy z usług dobrego biura tłumaczeń tekstów prawnych.